INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
20/05/2020.
UTILITZACIÓ OBLIGATÒRIA DE MASCARETA A PARTIR DEL DIA 21 DE MAIG FINS LA FINALITZACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA.
 
L'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys dos metres.

S'entén complerta l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.
S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Queden obligats a l'ús de mascaretes les persones de sis anys en endavant.

NO serà exigible en els següents supòsits:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.

Veure informació. pdf

Veure publicació. BOE
l'ús OBLIGATÒRIA DE MASCARETA

UTILITZACIÓ OBLIGATÒRIA DE MASCARETA A PARTIR DEL DIA 21 DE MAIG FINS LA FINALITZACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA.

L'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de al menys dos metres.

S'entén complerta l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.
S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Queden obligats a l'ús de mascaretes les persones de sis anys en endavant.

NO serà exigible en els següents supòsits:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.

Veure informació. pdf

Veure publicació. BOE

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2020