INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
sol·licitud targeta mobilitat reduïda

INFORMACIÓ PER SOL·LICITAR UNA TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Per a sol·licitar-la han de presentar una instància a l'Ajuntament de Ciutadella, a l’oficina de l'OAC, als baixos de les cases consistorials, amb la documentació següent:
 

  • Fotocòpia del DNI. En el cas d’una persona estrangera fotocopia compulsada de la targeta de residencia.
  • Una fotografia mida carnet.
  • Document acreditatiu de mobilitat reduïda i emès per la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.
  • Justificant del pagament de la taxa del Govern Balear, que s'ha d'emplenar i lliurar al banc (Crèdit Balear, Bankia, CaixaBank, Banca March o BBVA) on es faci l'ingrés. Aquest imprès es pot demanar a l'OAC o es pot imprimir des de l’adreça electrònica següent:

http://www.atib.es/TA/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3962

També podeu accedir a la pàgina del model d'imprès amb el codi QR següent:

La targeta serà lliurada a la persona interessada a les dependència de la Policia Local. Si es tracta d'una renovació, al mateix moment es tindrà de lliurar la targeta caducada.
 
 

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019