INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
sol·licitud targeta mobilitat reduïda

INFORMACIÓ PER SOL·LICITAR UNA TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Per a sol·licitar-la han de presentar una instància a l'Ajuntament de Ciutadella, a l’oficina de l'OAC, als baixos de les cases consistorials, amb la documentació següent:
 

  • Fotocòpia del DNI. En el cas d’una persona estrangera fotocopia compulsada de la targeta de residencia.
  • Dues fotografies mida carnet.
  • Document acreditatiu de mobilitat reduïda i emès per la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears.
  • Justificant del pagament de la taxa del Govern Balear de 3.36 €, que s'ha d'emplenar i lliurar al banc (Crèdit Balear, Sa Nostra, La Caixa, Banca March o BBVA) on es faci l'ingrés. Aquest imprès es pot demanar a l'OAC o es pot imprimir des de l’adreça electrònica següent:

http://www.atib.es/TA/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3962

També podeu accedir a la pàgina del model d'imprès amb el codi QR següent:

La targeta serà lliurada a la persona interessada per correu ordinari a l'adreça que figuri a la instància. 
 
 

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018