INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
informació d’articles pirotècnics (petards)

Informació, prevenció i seguretat pel control d’articles pirotècnics (petards).

La policia local vos recorda que Ordenança Municipal sobre normes de comportament en els espais públics (BOIB núm. 189 del 30/12/06) diu a l’art. 6.1“queda prohibit fer esclatar qualsevol tipus de petard a la via pública”.

El Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria (BOE Núm. 113, 8 de maig de 2010)diu a l’ art. 202. 2. g) Els Alcaldes, per imposar qualsevol de les sancions per infraccions lleus en matèria de tinència i us en la via pública d’artificis pirotècnics per particulars.
Art. 204. Articles pirotècnics decomissats.2. Durant la instrucció de l’expedient sancionador, i en el seu cas durant l’execució de la sanció imposta, els articles pirotècnics intervinguts se dipositaran en un establiment degudament habilitat, a disposició de l’autoritat competent per sancionar.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019