INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
INFORMACIÓ RELATIVA A LA VENDA DE PETARDS

Normativa reguladora:

• Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria (BOE núm. 113 de 8 de maig).

• Ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics (*BOIB núm. 189 del 30-12-2006)

- Art. 6.1. Es prohibeix fer esclatar qualsevol tipus de petard en la via pública.

Catalogació: el material pirotècnic es divideix en classes en funció de la càrrega explosiva; les tres primeres (I, II I III) formen part de la pirotècnia recreativa, d'ús particular, com les bengales petites o els petards; les restants categories, que van fins a la número VIII, són d'ús professional, com els castells de focs artificials.

Per edats: els de categoria I només poden ser utilitzats per majors de 12 anys, els de classe II per majors de 16 i els del grup III per majors de 18 anys; aquests últims només poden ser activats a l'exterior per la potència que tenen.

Venda: es prohibeix la venda de pirotècnia recreativa a menors; els establiments han de comptar amb la preceptiva autorització expedida pel Ministeri d'Interior.

Infraccions: la distribució il•legal d'aquests productes, com la venda a menors, pot comportar sancions econòmiques que van dels 300 als 30.000 euros, i el tancament de l'establiment no autoritzat.

Responsabilitat penal: el mal ús de petards pot implicar l'obertura d'un procediment penal, en el cas que es causin lesions o es provoquin accidents com a conseqüència d'una gamberrada.

Etiquetatge: es prohibeix la venda de petards per unitats soltes, extretes de l’embalatge original, on han d'aparèixer les instruccions d'ús del fabricant.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018