INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
INFORMACIÓ VENDA, POSSESSIÓ I ÚS DE PETARDS

• Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria
(extracte)

Article 2. Competències administratives.
3. Les diferents administracions públiques, en l'àmbit de les seves respectives competències, podran:
a) Efectuar, en tot moment, les inspeccions, vigilàncies i comprovacions que considerin necessàries.
b) Arbitrar mesures extraordinàries en situacions d'emergència o circumstàncies que ho justifiquin.
c) Suspendre temporalment qualsevol autorització, atorgada en l'àmbit d'aplicació de les seves respectives competències, per raons de seguretat degudament motivades conformement a la legislació aplicable.
4. Tot l'anterior s'estableix sense perjudici que les administracions autonòmiques i locals desenvolupin, en l'àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries que es poguessin derivar a conseqüència de les disposicions del present reglament.

VENDA I POSADA A DISPOSICIÓ

CAPÍTOL I. Condicions generals per a articles pirotècnics

Article 118. Titulars d'un dipòsit de productes acabats pirotècnics.
La titularitat d'un dipòsit de productes acabats pirotècnics comportarà l'autorització de venda i posada a la disposició dels productes que s’hi s’emmagatzemin; excepte la venda directa al públic general, que es realitzarà mitjançant locals de venda autoritzats segons el que es disposa en el present títol.

No obstant el disposat en l'apartat anterior, els titulars d'un taller o d'un dipòsit de productes acabats podran obtenir l'autorització per a un establiment de venda adscrit a les seves instal•lacions segons el que es disposa en la instrucció tècnica complementària número 17.

Article 119. Comprovació de les condicions de venda i posada a disposició.
Prèviament al despatx de la comanda de venda des del dipòsit de productes acabats, el comprador (fabricant, distribuïdor, minorista o expert titular d'un dipòsit de productes acabats) ha de facilitar al venedor una còpia de l'autorització del dipòsit de destinació o establiment de venda on s’ha d’emmagatzemar la mercaderia objecte de la transacció.

Article 120. Unitat mínima de venda i posada a disposició.
La unitat mínima de venda i posada a la disposició del públic, no expert, serà l'envàs, i es prohibeix la venda d'unitats soltes fora d’aquest.

Article 121. Edats mínimes per a la venda i posada a la disposició dels articles pirotècnics.
Els articles pirotècnics no es vendran ni es posaran a la disposició dels consumidors per davall de les edats mínimes indicades a continuació, a excepció dels pistons de percussió per a joguines:

a) Artificis de pirotècnia:
I. Categoria 1: 12 anys.
II. Categoria 2: 16 anys.
III. Categoria 3: 18 anys.

Article 124. Persones autoritzades per a la venda i posada a la disposició del públic d'articles pirotècnics.
1. S'entendrà per persones autoritzades per a la venda i posada a la disposició del públic d'articles pirotècnics aquelles persones físiques o jurídiques que comptin amb un establiment autoritzat en la forma i amb les condicions establertes en la instrucció tècnica complementària número 17 i aquelles altres persones que, mancant dels esmentats establiments, obtinguin una autorització expressa del delegat del Govern corresponent, amb el previ informe de l'Àrea d'Indústria i Energia, i de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de la Comandància corresponent.
2. (…)
3. Les preceptives autoritzacions de locals de venda i posada a la disposició del públic seran exigibles en tot moment per l'autoritat competent.

TÍTOL X. Règim sancionador

CAPÍTOL I. Infraccions i sancions

Article 196. Infraccions greus.
Les següents conductes seran considerades infraccions greus:
1. La fabricació, l’emmagatzematge, la venda, l’adquisició o l’alienació, la tinença o l’ús de les matèries regulades, sense tenir la documentació o les autoritzacions necessàries.
(…)
Article 198. Sancions.
1. (…)
2. Les conductes tipificades com a infraccions greus en els apartats 1, 2, 3, 6, 11, i 14 de l'article 196 seran sancionades amb multa des de 301 euros fins a 30.000 euros.

Article 202. Competències.
2. La competència per dictar la corresponent resolució i imposar les sancions determinades en els articles anteriors l'exerciran:
(…)
g) Els alcaldes, per imposar qualsevol de les sancions per infraccions lleus en matèria de tinença i ús en la via pública d'artificis pirotècnics per particulars.

Article 204. Articles pirotècnics confiscats.
1. Els articles pirotècnics confiscats, d'acord amb el que es disposa en l'article 198, com a conseqüència d'una infracció administrativa, passaran al poder de l'Estat, que, a través del delegat del Govern corresponent, els destruirà d'acord amb el que es disposa en la instrucció tècnica complementària número 12.
2. Durant la instrucció de l'expedient sancionador, i si escau durant l'execució de la sanció imposada, els articles pirotècnics intervinguts es dipositaran en un establiment degudament habilitat, a la disposició de l'autoritat competent per sancionar.

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA número 17
Venda al públic d'articles pirotècnics

1. Objecte i àmbit d'aplicació.
Aquesta instrucció tècnica complementària té per objecte establir les normes sobre la venda i els establiments de venda d'articles pirotècnics de les categories 1, 2, 3, T1, P1 i d'ús en la marina, d'acord amb l'establert en l'article 127 del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria.
(…)
10. Autoritzacions
Les sol·licituds per a l'autorització dels establiments de venda d'articles pirotècnics es dirigiran als delegats de Govern corresponents, acompanyades d'un projecte tècnic que inclourà la següent documentació:
(…)
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018