INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
SOL•LICITUD DE LLICÈNCIA DE TAXIS

La concessió de la llicència de taxis està regulada per l’OOMM, reguladora del Reglament municipal dels transports públics de viatgers, i de les activitats auxiliars i complementàries, en l’article 27.

Documents necessaris:
 

  • Permís de conducció d’automòbils de classe B amb la condició BTP de conducció de servei públic o superior a aquest.
  • Certificat mèdic on s’acrediti no patir malaltia infectivocontagiosa ni impediment físic que impossibiliti el normal exercici de la professió.
  • Dues fotografies mida carnet
  • Justificant de pagament de les exaccions municipals (dret d’examen). PENDENT


Un cop registrada la instància amb la petició en el Registre d’aquest Ajuntament, dins un termini màxim d’un mes se li comunicarà telefònicament la data i el lloc de realització de les proves.

Les proves hauran de ser aprovades en la seva totalitat i seran eliminatòries en cada un dels seus apartats. L’aspirant que no resulti apte en una d’aquestes proves no podrà sollicitar tornar-les a realitzar fins que no hagin passat almenys tres mesos des de la darrera prova realitzada.Ordenança Municipal reguladora de taxis.

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019