INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
LLICÈNCIA DE TINENÇA D’ANIMALS DE RAÇA PERILLOSA

DOCUMENTACIÓ PER TOTS ELS CANS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

 1. Cartilla sanitària, on han de figurar, com a mínim, totes les dades personals de l’animal i les vacunes contra la ràbia. (Aquestes vacunes son obligatòries i anuals.)
 2. Xip d’identificació.
 3. Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi un mínim de 120.000€.
 4. Llicència administrativa per a la tinença de cans potencialment perillosos (LTCP).


A més, aquests cans no podran anar mai conduïts per persones menors d’edat, per persones en estat etílic, amb deficiències psíquiques, o que el portin lligat amb una corretja de més de 2 metres de llargada i/o sense morrió.

Així mateix, es recorda que la persona que porti a l’animal en via pública, ja sigui el titular o una tercera persona, ha de tenir la corresponent llicència administrativa per a la tinença de cans potencialment perillosos (LTCP), a més de la guia individual de l’animal en concret (GCP).

DOCUMENTS A PRESENTAR A L’AJUNTAMENT PER A L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

 1. Fotocòpia compulsada del DNI.
 2. Certificat, emès per la Conselleria d’Agricultura i Pesca, de no haver estat sancionat per la Llei 50/1999.
 3. Certificat d’antecedents penals, expedit per la Gerència Territorial de Justícia.
 4. Certificat de capacitat física i psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos, expedit per un centre de reconeixement degudament autoritzat.
 5. Còpia de la pòlissa d’assegurances amb una cobertura no inferior a 120.000 €, així com la còpia del rebut de pagament.
 6. Còpia de la cartilla sanitària, on han de figurar almenys totes les dades personals de l’animal i les vacunes contra la ràbia. (Aquestes vacunes son obligatòries i anuals.)
 7. 2 fotografies del ca mida carnet on aparegui el cap i part frontal de l’animal.

Quan es concedeix aquesta llicència s’ha de pagar una taxa de 27,89 € per expedició de documents.

Tal i com consta a la llei 50/1999 els cans de races potencialment perilloses han de disposar de la corresponent llicència administrativa (LTCP), pel que considerant les seves característiques morfològiques i d’agressivitat tot animal que no disposi de la corresponent llicència serà sancionat.

Es recorda l’obligació d’informar sobre la venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal a Policia Local. 

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019