INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
bands d'alcaldia


D'ESPAIS PÚBLICS

Atès que l’Ajuntament de Ciutadella té aprovada una ordenança municipal sobre normes de comportament en els espais públics, aprovada per l’Ajuntament en Ple, el dia 09/02/06 i publicada al BOIB núm. 189 ext. de dia 30/12/06;

Atès que el cos de la Policia Local ha detectat algunes situacions de conflicte i/o problemes de convivència en algunes places i zones esportives d’ús públic;

Atès que la Policia Local no disposa d’una eina executiva d’aplicació directa de la normativa específica per a aquests tipus de situacions;

Atès que en els espais públics i en les places multifuncionals no es disposa d’una normativa visible, mitjançant panells informatius, per als usuaris de les instal•lacions, especialment les esportives;

Atès que Ciutadella, com a ciutat educadora, té l’obligació d’informar, formar i posar els mitjans per prevenir situacions de conflicte i convivència, i procurar fer del nostre entorn un espai educador i educatiu;

Vist que aquesta situació requereix una actuació municipal que previngui i resolgui els possibles problemes de convivència que puguin sorgir; l’Alcaldia, en l’exercici de les potestats que li atribueix la legislació de règim local i l’Ordenança municipal de normes de comportament en els espais públics (BOIB 189 ext. de 30/12/06),

DISPOSA les següents normes d’ús:

1. Col·laborar en la conservació de l’espai i del seu mobiliari públic, i procurar evitar fer-ne un ús inadequat.
2. Mantenir neta la plaça i el seu entorn, i emprar les papereres i els contenidors de fems per a les deixalles i els cigarrets.
3. Respectar i tenir cura de la vegetació i dels arbres d’aquest entorn.
4. Practicar esport en les zones delimitades per evitar perills i molèsties a la resta de persones.
5. No es poden fer entrar cans a les zones de joc.
6. No es poden col·locar ni aferrar cartells i adhesius en els llocs no autoritzats.
7. Evitar actes o produir sorolls que pertorbin el descans dels veïns.
8. Els menors de tres anys han d’anar acompanyats constantment a les àrees de joc.

En cas de manca d’acord per l’ús de l’espai, s’aplicaran les pautes següents:

• Fer un ús raonable de les instal·lacions, i compartir l’espai i el temps de forma alternada amb altres usuaris. En cas de coincidir amb altres grups, el temps màxim de joc continuat és de 30 minuts.
• Si es coincideix en el temps d’arribada, per raons de seguretat i de convivència, tindran prioritat els usuaris més joves.
• El conflicte entre usuaris pot suposar l’expulsió d’aquests de les instal·lacions.
• L’horari d’ús de les instal·lacions serà de 8 a 22 h.

Aquest ban regirà els següents espais públics:
 

PLAÇA PRINCESA JOANA
PLAÇA MENORCA
PLAÇA JUAN DE BORBÓ
PLAÇA DE DALT ELS PENYALS
PLAÇA DES PINS
PLAÇA JAMMA
PLAÇA DE DALT SA QUINTANA
CANAL SALAT
PISTA DE SKATE
PARC PERE CASASNOVES
B8
PALMERAR DE CALA EN BLANES
PISTES DE TENNIS Calespiques
CAMP DE FUTBOL Calespiques
ÀREA VERDA SON XORIGUER
TENNIS MUNICIPAL Son Xoriguer
PARC INFANTIL Son Xoriguer
ES PINARET Santadria


Ciutadella de Menorca, 19 d’agost de 2008

L’Alcalde
Llorenç Brondo Jover

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019