INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
tineça de cans

La Policia Local rep en nombroses ocasions queixes de veïns, vianants i visitants relacionades amb les molèsties que suposen els cans amollats:

  • Embruten les vies i els parcs.
  • Molesten els ciclistes i els vianants.
  • Graten entre les plantes i espatllen els jardins.
  • Alguns, per la raça o el caràcter, espanten els infants.

 Per això, la Policia Local recomana respectar les normes que són d'obligat compliment:

És d'obligació en l'ambit de les Illes Balears la identificació dels animals de companyia (ORDRE DEL CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA). La identificació serà obligatòria per als cans i voluntària per a la resta d'animals de companyia. La identificació es realitzarà amb un dispositiu electrònic denominat transponedor.

Els cans que transitin per la via púbica hauran d'anar conduïts pels seus propietaris amb cadena, corretges o cordó resistent. Hauran d’anar proveïts de morrió quan el temperament de l’animal ho aconselli, en cas de no portar-lo les conseqüències seran sempre sota la responsabilitat del propietari.

Les persones que menin cans o altres animals hauran d’impedir que aquests dipositin les defecacions a les voravies, als passeigs, als jardins i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Per realitzar les necessitats i mentre no es disposi una altra cosa, hauran de dur-los a la calçada, al costat de la vorera i al més a prop possible dels enreixats del clavegueram, a les pasteres (quadrants dels arbres) i les zones amb terra no destinades al pas de vianants, o a zones destinades a aquest fi, si n’hi ha. En tot cas, el fet de no recollir els excrements és denunciable per incompliment de l'Ordenança de neteja viària.

Per a la retirada de les defecacions dels animals, per part de l 'Ajuntament s'han habilitat unes bosses a aquest efecte, les quals es poden trobar en papereres especials situades en diversos punts de la ciutat.

Es prohibeix l’entrada de cans a tota classe de locals destinats a la fabricació, la venda, l'emmagatzematge, el transport o la manipulació d’aliments.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019