INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
com accedir al cos

REQUISITS PER ACCEDIR AL CURS DE POLICIA LOCAL DE LES ILLES BALEARS


CONSELLERIA D’INTERIOR

L’article 10.16 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears determina que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de coordinació i totes les altres facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, determina, en l’article 39, l’exercici de les competències de les comunitats autònomes en matèria de coordinar la formació professional de les policies locals, mitjançant la creació d’escoles de formació de comandaments i de formació bàsica. La Llei 10/1988, de 26 d’octubre, de coordinació de policies locals, en el títol tercer, estableix el tipus de selecció dels membres de les policies locals. Amb l’entrada en vigor de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears, es crea, en l’article 33, l’Institut Balear de Seguretat Pública com a òrgan sense personalitat jurídica, que neix amb vocació de constituir-se en centre de formació i investigació de seguretat pública, de coordinació de policies locals i, també, de la formació que hagi de realitzar-se a través de l’esmentat institut. El Decret 69/2001, de 18 de maig, regula les funcions que té.

Aquest decret estableix el desenvolupament del títol tercer de la Llei de coordinació que, si bé fou desenvolupat pel Decret 70/1989, de 6 de juliol, que estableix les normes marc a les quals s’han d’ajustar els reglaments de les policies locals de les Illes Balears (en el títol quart), convé refer-lo -una vegada han passat onze anys des que va entrar en vigor- per eliminar algunes mancances presents en les actuals plantilles de policia local. Aquestes actuacions són importants perquè les corporacions locals disposin d’un personal de policia local millor preparat, d’uns sistemes de selecció més adequats per satisfer les necessitats dels serveis de policia dels nostres municipis, d’uns sistemes de promoció horitzontal i vertical que no minvin les aptituds dels més preparats i per garantir l’accés als llocs de feina de major responsabilitat dels més adequats. Aquestes modificacions pretenen respondre a les necessitats dels actuals municipis, més dinàmics, moderns i eficaços en l’exercici de les funcions que tenen assignades dins l’àmbit de la seguretat ciutadana entesa en el sentit més integral.

Atès això, a proposta del conseller d‘Interior, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 21 de desembre de 2001,

DECRET
 


CAPÍTOL I
Disposicions generals
Formació, ingrés, promoció i mobilitat dels policies locals

Article 1

Correspon al Govern de les Illes Balears establir els requisits mínims de formació permanent per a les distintes categories i promoure la realització obligada dels cursos d’aptitud per als llocs de feina i categories, així com per a les distintes especialitats, a més d’altres accions formatives i seminaris.

Article 2

1. La Conselleria d’Interior, mitjançant l’Institut Balear de Seguretat Pública, és la responsable d’ordenar i de programar els cursos bàsics i de promoció dels policies locals dels municipis de les Illes Balears que són requisit imprescindible per accedir a les distintes categories, amb les excepcions previstes en aquest decret. Els cursos han de tenir lloc en els centres de formació que oportunament es decideixi, i s’han de prendre les mesures que possibilitin la dotació a Menorca i Eivissa de subseus de l’Institut perquè aquests cursos s’hi duguin a terme totalment o parcialment.
2. Els ajuntaments poden, per la seva banda, promoure i organitzar reciclatges, cursos i seminaris de formació específica, dirigits bàsicament als funcionaris propis, i poden sol·licitar a la comunitat autònoma l’homologació d’acord amb els criteris que s’estableixin.

Article 3

1. Els ajuntaments corresponents han de fer les convocatòries per a l’ingrés en els cossos de policia local, d’acord amb les previsions de l’oferta d’ocupació pública anual i de conformitat amb el que estableixen l’article 97 de la Llei reguladora de bases de règim local i la resta de normes aplicables.
2. Aquestes convocatòries s’han d’ajustar a les bases i als programes que estableixi reglamentàriament el Govern de la comunitat autònoma, en els límits fixats per la Llei.

Article 4

1. De conformitat amb el que preveu la Llei de coordinació de policies locals, els ajuntaments que ho vulguin poden delegar la realització de les proves selectives d’accés als cossos de policia local corresponents als serveis de la comunitat autònoma.
2. En aquest cas, la convocatòria, les proves i la resta de tràmits corresponents seran a càrrec de la Conselleria d’Interior.

Article 5

1. El sistemes selectius per a l’ingrés a les categories dels cossos de policia local seran l’oposició i el concurs oposició en la forma establerta en aquest decret. Per ocupar un altra plaça d’igual o superior categoria a la que un té en propietat, s’ha d’utilitzar el sistema de concurs.

2. En cadascuna de les categories s’estableix un percentatge del 50% per cobrir pel sistema de concurs oposició, promoció interna, per a funcionaris de policia local del mateix ajuntament i que pertanyin a la categoria immediatament inferior a la de les places convocades. L’altre 50% restant s’ha de dedicar a la promoció externa per a funcionaris de la policia local que siguin del mateix municipi o d’altres municipis de les Illes Balears i que pertanyin a una o dues categories immediatament inferiors a la de les places convocades. En aquest darrer cas la convocatòria d’aquest percentatge es fa igualment pel sistema de concurs oposició. Serà potestativa de la corporació la reserva d’un percentatge per a la mobilitat d’agents de policia local d’igual o superior categoria a la de la plaça convocada i en aquest cas la convocatòria d’aquest percentatge es fa pel sistema de concurs; aquest percentatge ha de ser com a màxim de la meitat de les places destinades a la promoció externa. Aquests percentatges no són aplicables a la convocatòria de places del capítol V i VI.

3. Per al còmput d’aquests percentatges assenyalats s’ha de tenir present que, quan el total per computar no sigui un nombre parell, l’atribució es fa donant prioritat a les de promoció interna sobre la resta. Si el nombre de places que s’han de convocar per promoció externa per a funcionaris de policia local del mateix municipi o d’altres municipis de les Illes Balears i les de mobilitat és indivisible per dos, l’ajuntament ha de decidir, en funció dels objectius del seu servei de policia, l’opció més adient.

4. Les places d’una mateixa categoria es convoquen en una sola publicació per any i s’hi assenyala el nombre de places que s’ofereixen per a promoció interna, promoció externa oberta a funcionaris de policia local d’altres municipis de les Illes Balears i mobilitat, si escau.

5. La forma de resolució d’un sistema selectiu és el següent: inicialment es resolen les places convocades solament per concurs. Si aquestes no es cobreixen, passaran al concurs oposició, promoció externa, obert a funcionaris de policia local del mateix municipi i d’altres municipis de les Illes Balears. Seguidament tots els aspirants de promoció, externa i interna, inicien el concurs oposició. A les primeres places del sistema concurs oposició assenyalades com a promoció externa, hi tinen dret tots els que es presentin al concurs oposició, siguin de promoció externa o de promoció interna, de manera que els aspirants que aconsegueixin millors notes, les ocupin. Una vegada donades aquestes primeres places de promoció externa per concurs oposició de tots els aspirants – externs i interns- en funció de la nota aconseguida, a les places reservades per a promoció interna solament hi tinen dret els aspirants restants que siguin funcionaris de policia local de l’ajuntament convocant i que pertanyin a la categoria immediatament inferior a la convocada. Si es donàs el cas que els aspirants de promoció interna no poguessin ocupar-les per no haver superat el procés selectiu i hi hagués aspirants del concurs oposició promoció externa aprovats, a aquests se’ls podrien atorgar les places que restassin vacants.
6. Les places de màxima categoria d’un municipi, i totes aquelles catalogades en la categoria de major o superior, es convoquen per concurs oposició per a tots els agents de policia local de la comunitat autònoma, sempre que compleixin els requisits que es detallen en els articles següents.

Article 6

1. Els tribunals qualificadors han d’estar constituïts en tots els casos, com a mínim, de la manera següent:

 • President: el de la corporació o el membre de la corporació en qui delegui.
 • Vocals (un mínim de tres vocals): un vocal designat per la Direcció General d’Interior, un altre designat per l’Institut Balear de Seguretat Pública i un en representació dels sindicats.
 •  Secretari: el de la corporació o el funcionari en qui delegui, el qual tindrà veu, però no vot.
  2. La designació del tribunal, que inclou la dels corresponents suplents, s’ha de publicar en la convocatòria. Poden nomenar-se assessors del tribunal, el nomenament dels quals s’ha de fer públic amb anterioritat a la realització de les proves en què participin, que poden actuar amb veu, però sense vot.
  3. La sol·licitud dels representants de la comunitat autònoma i dels de l’Institut Balear de Seguretat Pública per part dels ajuntaments convocants, sempre que sigui possible, s’ha de fer en un mateix escrit per a tot el conjunt de places a cobrir durant aquell any, i s’hi ha d’assenyalar el nombre de places per lloc de feina i el sistema o sistemes elegits en cada convocatòria.

Article 7

L’aspirant ha de complir tots els requisits enumerats en els articles pertinents en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria corresponent. En els casos en què un dels requisits sigui tenir el diploma del curs d’aptitud per a l’accés a la categoria de la plaça convocada, aquest diploma ha de tenir una data d’expedició que no sigui anterior als tres anys darrers; superats aquests tres anys, s’han de justificar, juntament amb el diploma, accions formatives de tipus professional d’un mínim de 6 crèdits realitzats dins els tres anys anteriors a la presentació de sol·licituds.

CAPÍTOL II
Ingrés a policia local de temporada i auxiliar de policia de temporada

Article 8

En els municipis en què es produeixi una gran afluència de població en època estacional es pot incrementar transitòriament la plantilla amb policies de temporada (o auxiliars de policia de temporada a municipis que no tenguin Cos de Policia), que han de prestar els serveis com a funcionaris interins per un període màxim de sis mesos l’any. Aquest increment no pot superar el cinquanta per cent de la plantilla. Els llocs de feina que ocupin han de tenir les funcions previstes en la legislació vigent i, en cap cas, no poden dur armes de foc.

Article 9

Les places de policia de temporada i d’auxiliars de policia de temporada poden convocar-se sempre que estiguin previstes i consignades en els pressuposts anuals de la corporació. Els ajuntaments han de realitzar la selecció mitjançant el sistema d’oposició i n’han de publicar la convocatòria a dos dels diaris de major difusió de l’illa corresponent. Els aspirants han de complir, en tot cas, els requisits establerts en l’article 16.1., llevat del certificat de coneixements de català orals A, ja que, si no el tenen expedit per la Junta Avaluadora de Català, l’IBAP o una altra institució reconeguda a aquest l’efecte, poden demostrar els coneixements de català davant el mateix tribunal en un examen fet abans de qualsevol altra prova, seguint els mateixos criteris d’avaluació de la JAC. El personal que hagi superat les proves selectives en una convocatòria pot ser contractat en successius anys pel mateix ajuntament on ha superat les proves sense necessitat de superar-les de nou i sempre que el curs realitzat estigui actualitzat. El diploma ha de tenir una data d’expedició que no sigui anterior als tres anys darrers; superats aquests tres anys, per a l’actualització del diploma s’han de justificar, juntament amb el diploma, accions formatives de tipus professional d’un mínim de 6 crèdits realitzats dins els tres anys anteriors al termini de presentació de sol·licituds.

Article 10

Els tribunals qualificadors han d’estar constituïts, en tots els casos, pel personal de la mateixa corporació. En cas que la corporació ho consideri necessari, pot sol·licitar col·laboració a l’IBSP per a la formació del tribunal.

Article 11

Les proves selectives, com a mínim, han de ser de tipus físic i cultural. Oportunament, s’han de determinar els continguts mínims de cadascuna.

Article 12

El personal seleccionat pels ajuntaments, abans d’incorporar-se, ha de superar un curs de formació que, amb aquest efecte, es realitza a l’Institut Balear de Seguretat Pública amb un contingut adequat a les funcions que haurà de dur a terme i d’una durada mínima de sis setmanes o 220 hores lectives.

CAPÍTOL III
Ingrés a la categoria de policia local

Article 13
Les places de policia poden convocar-se sempre que estiguin previstes en la plantilla orgànica i consignades en els pressuposts de la corporació. Els ajuntaments fan la selecció mitjançant el sistema de concurs oposició i concurs, si escau, i s’ha de publicar en una sola convocatòria en la forma establerta per la legislació vigent. De les convocatòries i les bases se n’ha de donar publicitat mitjançant la publicació en el BOIB.

Article 14

1. Els ajuntaments poden convocar la totalitat o un mínim del 75% de les places ofertes per a la categoria de policia local pel sistema de concurs oposició lliure i poden reservar un màxim d’un 25% per a la mobilitat de policies locals d’altres municipis de les Illes Balears i, en aquest cas, s’ha de convocar aquest percentatge pel sistema de concurs. Si hi ha concurs, aquest primer s’ha resoldre i, si les places convocades per concurs no es cobreixen, per falta de sol·licituds o perquè siguin declarades desertes, s’han d’acumular a les places del concurs oposició lliure.
2. Per poder-se presentar a places de concurs, en cas que siguin convocades, els agents d’altres plantilles d’aquesta comunitat autònoma, a més a més de complir els requisits assenyalats en l’article 16, han de tenir una antiguitat com a funcionari de carrera d’un mínim de tres anys i estar en possessió del permís de conducció BPT. Una vegada finalitzat el procés selectiu, els aspirants que siguin declarats aptes pel sistema de concurs seran nomenats funcionaris en les mateixes condicions que els que hi accedeixin segons l’article 21.

Article 15

Les convocatòries per ingrés a policia local s’han de publicar abans del 15 d’octubre de cada any i la selecció ha de finalitzar abans del 25 de desembre de l’any en curs.

Article 16

1. Els requisits per ser acceptat en aquestes proves són els següents:

 • Ser espanyol.
 • Tenir devuit anys complerts i no haver complert els trenta. Poden compensar-se a aquest efecte els serveis prestats en la policia local.
 • Estar en possessió del títol acadèmic o equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada d’acord amb la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte desenvolupament de les funcions.
 • No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.
 • No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
 • Estar en possessió dels permisos de conducció de la classe A i B.
 • Comprometre’s a dur armes i, si és el cas, a utilitzar-les, mitjançant declaració jurada.
 • Acreditar el coneixement de la llengua catalana en els nivells establerts per a cada categoria, d’acord amb la legislació vigent de la comunitat autònoma i amb el que disposin les corresponents relacions de llocs de feina de cada corporació, sempre que siguin com a mínim iguals que les de la comunitat autònoma. La certificació d’aquests coneixements ha de ser expedida per la Junta Avaluadora de Català, l’IBAP o una altra institució reconeguda a aquest efecte en la legislació vigent.
   

Article 17

La selecció dels aspirants l’han de fer els respectius ajuntaments; en el tribunal, han de figurar els membres assenyalats en l’art. 6.

Article 18

Les proves, que són d’aptitud física, mèdica, psicotècnica, cultural i de normativa legislativa, són organitzades, realitzades i avaluades pel mateix municipi, el qual pot delegar-les a l’IBSP quan ho consideri oportú. El Govern de les Illes Balears, mitjançant decret, establirà els mínims als quals han d’atenir-se.

Article 19

1. La superació del concurs oposició suposa el nomenament corresponent de policia en pràctiques per l’ajuntament en la mateixa data que s’estableixi per l’IBSP per a l’inici del curs d’aptitud bàsica per a policia local i que els habilita per a la realització del curs de capacitació a l’IBSP. Mentre siguin policies en pràctiques, a més a més de les activitats acadèmiques, han de realitzar serveis de policia i ser avaluats d’aptitud, d'actitud, de comportament i d'aplicació dels coneixements professionals adquirits en el curs. Una vegada finalitzat aquest període i declarats aptes del curs d’aptitud en les fases presencial i de funcionari en pràctiques, han de ser nomenats funcionaris de carrera del respectiu municipi al qual van fer l’accés.

2. El període de formació té una durada de vint-i-quatre mesos durant els quals es fa la part formativa presencial del curs i les pràctiques en el servei fent les funcions pròpies d’un policia. Tant les fases presencials de coneixements com les fases de pràctiques són avaluades i s’han d’aprovar per poder-ne fer la mitjana i treure una nota final del curs.

3. Els alumnes que no superin el curs en la fase formativa presencial segons els criteris que reglamentàriament es determinin poden, a proposta del mateix ajuntament, repetir-lo incorporant-se al següent que es faci per a una nova promoció. Durant el temps d’espera entre una fase i l’altra no tenen la consideració de funcionaris en pràctiques. Si, un cop incorporats a la nova promoció, tampoc superen aquest curs en la fase formativa presencial, queden definitivament exclosos i sense efecte en les expectatives d’ingrés com a policies locals, d’acord amb les proves d’accés que hagin aprovat amb anterioritat, i conseqüentment perden la condició de funcionaris en pràctiques.

4. Els funcionaris en pràctiques de les respectives corporacions tenen els drets inherents a tal situació, a més a més de rebre una formació adequada per a l’exercici de l’activitat de policia. Estan obligats a seguir els cursos amb total dedicació i aprofitament, tant en les fases presencials com en les fases de servei en pràctiques. Si durant la realització de les pràctiques es dóna algun tipus d’incapacitat superior als 30 dies, les pràctiques s’interrompen; una vegada superada aquesta incapacitat, el funcionari s’ha d’incorporar al servei. La fase de pràctiques solament pot ser avaluada si l’aspirant ha estat actiu en aquesta situació un temps superior als dotze mesos.

Article 20

1. El curs de formació bàsica, en la fase presencial, no pot tenir una durada inferior a quatre mesos o a cinc-centes quaranta hores lectives. L’IBSP té la funció d’organitzar aquest curs tant en la fase presencial com en les fases de pràctiques, d’acord amb les normes que regeixen per als funcionaris en pràctiques. Durant la realització de la fase presencial, s’ha d’impartir un mòdul específic de lleis viàries dirigit a l’obtenció del permís de conducció BTP.
2. La superació global del curs i tenir el permís de conducció de la classe BTP són requisits indispensables que habiliten per a la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Article 21

1. Finalitzat el curs teoricopràctic, l’Institut Balear de Seguretat Pública ha de comunicar a l’òrgan competent de la corporació local la relació dels aspirants que l’hagin superat, amb la qualificació aconseguida, a l’efecte del seu nomenament com a funcionari de carrera. Igualment ha de comunicar la relació dels aspirants que no hagin superat el curs teoricopràctic.
2. El nomenament s’ha d’efectuar en el termini de quinze dies, comptadors des de la comunicació de l’Institut Balear de Seguretat Pública.
3. Efectuada l’anterior comunicació per part de l’IBSP i no formalitzat el nomenament dins el termini assenyalat en l’apartat anterior, l’ajuntament ha d’abonar a l’aspirant la totalitat de les retribucions corresponents al lloc de feina al qual aspira.

CAPÍTOL IV
Ascensos i promoció

Article 22

L’accés a les categories d’oficial, sergent i inspector es du a terme per concurs oposició per a la promoció dels agents que pertanyin a la plantilla de la mateixa corporació i per a la promoció dels agents que pertanyin a una plantilla de policia local de l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears; també es pot promoure el sistema de concurs per als aspirants d’una mateixa categoria o superior segons determini la convocatòria. Queden excloses d’aquest apartat les categories policials que pertanyin a les categories de major, comissari i intendent.

Article 23

Els ajuntaments han de seleccionar el personal de policia local d’acord amb les previsions de l’oferta pública de llocs de feina, mitjançant les oportunes convocatòries que han d’ajustar-se al que disposen la legislació bàsica de l’Estat i la de la comunitat autònoma en matèria de funció pública. El total de les places convocades per a cadascuna de les categories s’ha de distribuir en promoció interna, promoció externa i mobilitat, si n’és el cas. Per a la promoció interna es reservaran un 50% de les places ofertes; l’altre 50% es reservarà per a la promoció externa i es pot dedicar fins a la meitat de les places reservades a la promoció externa a la convocatòria pel sistema de concurs per a agents de policia local d’igual o superior categoria a la de la plaça convocada.

Article 24

1. Per a l’accés a les distintes categories dels cossos de policia local per concurs oposició pel sistema de promoció interna per als funcionaris de policia local que pertanyin a la mateixa plantilla de l’ajuntament convocant, cal complir els requisits següents:


a) Pertànyer a la plantilla de policia local de l’ajuntament convocant i ocupar la categoria immediatament inferior a la categoria a la qual aspira a accedir per promoció interna.
b) Tenir una antiguitat d’un mínim de tres anys a la categoria de policia per a oficial; per a les altres categories de sergent i superior, l’antiguitat és de dos anys en la categoria immediatament inferior, però sempre com a funcionari de carrera.
c) Estar en possessió de la titulació acadèmica necessària per al lloc al qual s’aspira, segons el que disposa la Llei 30/1984.
d) Estar en possessió del diploma del curs d’aptitud per a la categoria a la qual es vol accedir, expedit per l’IBSP i en plena validesa.
e) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte desenvolupament de les funcions de la categoria a què s’aspira.
f) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A, B i BTP.
g) No trobar-se suspès ni inhabilitat per a l’exercici de la funció pública
h) Acreditar el coneixement de la llengua catalana en els nivells establerts per a cada lloc de feina, d’acord amb la legislació vigent de la comunitat autònoma i el que disposin les corresponents relacions de llocs de feina de cada corporació, sempre que siguin com a mínim iguals que les de la comunitat autònoma. El certificat d’aquest coneixement ha de ser expedit per la JAC, per l’IBAP o per una altra institució reconeguda a aquest afecte.
2. Per a l’accés a les distintes categories dels cossos de policia local per concurs oposició, promoció externa per als funcionaris de policia local que pertanyin a una plantilla de Policia Local de l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears distinta de la de l’ajuntament convocant i als de la mateixa plantilla que s’inscriguin a les places reservades a aquesta promoció externa, cal complir els requisits següents:
a) Pertànyer a una plantilla de policia local de l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i ocupar una categoria d’un o dos nivells immediatament inferiors a la que es convoca. A l’efecte de promoció a la categoria d’oficial, es considerarà que els auxiliars de policia d’una població que no té creat el cos de policia local i que tenen la plaça com a funcionaris de carrera pertanyen a la categoria immediatament inferior al d’oficial.
b) Tenir una antiguitat d’un mínim de tres anys a la categoria de policia i/o auxiliar de policia per a oficial i sergent; per a la categoria d’inspector, l’antiguitat és de tres anys en la categoria d’oficial i/o de dos a la categoria de sergent, però sempre com a funcionari de carrera.
c) La resta d’apartats c), d), e), f), g) i h) de l’apartat anterior (24.1) .

 

Article 25

1. Per a l’accés a la categoria d’oficial, sergent i inspector pel sistema de concurs, del qual es pot reservar fins a un 25% per a la mobilitat del total de les places publicades en cada convocatòria, els aspirants han d’acreditar els requisits següents:
a) Pertànyer a una plantilla de policia local de l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i pertànyer a una categoria igual o superior a la categoria convocada.
b) Haver estat almenys dos anys en la categoria a la qual es vol concursar.
c) Tenir la possibilitat d’exercir aquella categoria a la qual es presenta un mínim de cinc anys abans de poder passar a la segona activitat.
d) La resta d’apartats c), d), e), f), g) i h) de l’article 24.1.

Article 26

La selecció dels aspirants la fan els ajuntaments corresponents, i han de figurar en el tribunal els membres assenyalats en l’art. 6. Els vocals d’aquest tribunal han d’estar en possessió de la titulació mínima de la plaça convocada.

Article 27

Les proves que reglamentàriament s’estableixen són d’aptitud física, psicotècnica i professional. Han de ser organitzades, realitzades i avaluades pel mateix municipi, el qual pot delegar-les a l’IBSP quan ho consideri necessari. La Conselleria, mitjançant decret, assenyalarà els mínims als quals s’han de confor-mar aquestes proves així com les que poguessin realitzar-se amb anterioritat al concurs oposició per part de l’IBSP i d’aquesta manera figurar com a requisits. També s’han de regular els mínims que han de conformar el concurs.

Article 28

La superació del concurs o del concurs oposició suposa el nomenament, per l’ajuntament corresponent, del funcionari de carrera en la categoria aconseguida.

CAPÍTOL V
Accés a les categories de major i superior

Article 29

1. L’accés a qualsevol de les categories de policia local de major, comisari i intendent es du a terme pel sistema de concurs oposició obert a tots els agents de policia local d’aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb les disposicions generals, i es poden dedicar fins a la meitat de les places d’aquesta convocatòria a cobrir-se pel sistema de concurs per agents de policia local d’igual o superior categoria a la de la plaça convocada.
2. En aquestes convocatòries, els aspirants han de complir els requisits
següents:
a) Pertànyer a una plantilla de policia local de l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) La resta d’apartats c), d), e), f), g) i h) de l’article 24.1
3. Quan no hagi estat possible cobrir les vacants pel sistema anterior, s’ha de procedir a la convocatòria pel sistema de concurs oposició d’accés lliure i, en aquest cas, els aspirants han de complir els requisits establerts en l’article 16.1 inclòs al BTP en l’apartat g); l’apartat b) queda modificat i el requisit és tenir devuit anys complerts i deu anys menys de l’edat que s’estableixi per a la jubilació dels policies locals.

Article 30

Les proves per al concurs oposició, que s’han de dissenyar reglamentàriament, són com a mínim d’aptitud física, mèdica, psicotècnica i professional. També s’ha de dissenyar reglamentàriament el concurs per a la fase del concurs oposició i el concurs per a aspirants d'igual o superior categoria. Cada ajuntament ha d’organitzar, realitzar i avaluar les proves del concurs oposició i la del concurs, si és el cas.

Article 31

El tribunal nomenat per l’ajuntament convocant ha de constar dels membres assenyalats en l’article 6 i els vocals han d’estar en possessió d’una titulació com a mínim igual a la de la plaça convocada.

Article 32

La superació del sistema selectiu i la declaració per part del tribunal de l’aptitud de l’aspirant en suposen el nomenament de funcionari de carrera, en la categoria aconseguida, per l’ajuntament corresponent. En cap cas poden ser declarats aptes en nombre superior al de les places convocades. Els aspirants que hagin accedit pel sistema de concurs oposició lliure han de ser nomenats funcionaris en pràctiques (art. 19) fins que no hagin realitzat el curs d’aptitud per la categoria aconseguida.

CAPÍTOL VI
Accés a les places de màxima categoria de la policia local d’un ajuntament

Article 33

Els ajuntaments seleccionen el personal aspirant a la màxima categoria de policia local del seu ajuntament d’acord amb les previsions de l’oferta d’ocupació pública de l’any i mitjançant les oportunes convocatòries que es regulen pel que disposen la legislació bàsica de l’Estat i la de la comunitat autònoma en matèria de funció pública. La màxima categoria d’un cos de policia local és com a mínim la d’oficial; i els ajuntaments poden establir una categoria superior a aquella que els correspongui a la seva plantilla sense necessitat de cobrir, únicament en aquest cas, la immeditatament inferior. Hi pot haver més d’una plaça de la màxima categoria en cada municipi.

Article 34

1. L’accés a la categoria màxima d’un cos de policia local d’un ajuntament s’ha de dur a terme pel sistema de concurs oposició, promoció oberta a tots els comandaments que prestin el servei en les corporacions locals d’aquesta comunitat autònoma i que pertanyin a una o dues categories immediatament inferiors a la categoria de la plaça convocada. Opcionalment, els ajuntaments poden oferir aquestes places als agents d’altres plantilles que pertanyin a igual o superior categoria a la categoria de la plaça convocada.
2. Aquestes convocatòries poden ser únicament per concurs oposició o combinant el concurs i el concurs oposició. Si la convocatòria és per concurs oposició, ha de seguir la tramitació convencional. Si la convocatòria és combinant el concurs i el concurs oposició, l’atribució de la plaça es fa únicament per concurs, de manera que els aspirants que pertanyin a categories inferiors a la de la plaça convocada han de superar prèviament la fase d’oposició amb resultat d’aptes per poder concursar posteriorment amb altres aspirants que siguin de categories iguals o superiors a les de la plaça convocada. Per tant, en les convocatòries de places combinades, una vegada s’hagi acabat la fase d’oposició, tots els que hagin resultat aptes i tots els altres aspirants d’igual o superior categoria a l’oferta, passen a la fase de concurs. En cap cas pot ser declarat apte un nombre d’aspirants superior al de les places convocades.
3. Els aspirants a la màxima categoria de policia local d’un ajuntament han de complir els requisits següents:
a) Pertànyer a la mateixa o superior categoria a la de la plaça convocada i haver ocupat aquest lloc en propietat un mínim d’un any, si la convocatòria és combinada per concurs i concurs oposició. Pertànyer a una categoria d’un o dos nivells immediatament inferiors a la categoria de la plaça convocada i tenir en aquesta una antiguitat mínima en propietat de dos anys si la convocatòria és per concurs oposició o si és combinada.
b) La resta d’apartats c), d), e), f) g) i h) de l’article 24.1.
4. Quan no hagi estat possible cobrir les vacants pel sistema anterior es procedeix a la convocatòria pel sistema de concurs oposició d’accés lliure i en aquest cas els aspirants han de complir els requisits establerts en l’article 16.1 inclòs el BTP en l’apartat g); l’apartat b) queda modificat i el requisit és tenir devuit anys complerts i deu anys menys de l’edat que s’estableixi per a la jubilació dels policies locals.

Article 35

Es realitzen les mateixes proves indicades en l’article 30, i hi són aplicables els articles 31 i 32.

Disposició transitòria primera

En el termini d’un any, des de la publicació d’aquest decret, l’Institut Balear de Seguretat Pública ha d’organitzar un curs bàsic de policia dirigit al personal que abans del 30 de setembre de 2001 hagi exercit les funcions d’auxiliar de policia de temporada i/o policia de temporada, d’acord amb el que disposa l’article 19.3 del Decret 70/1989, i que no estigui en possessió del diploma del curs bàsic. Poden accedir al curs els aspirants que hagin exercit aquestes funcions de policia de temporada i/o auxiliar de policia de temporada durant un mínim de dues temporades (12 mesos), siguin proposats per un ajuntament on hagin exercit aquestes funcions, compleixin els requisits de l’article 16.1 i superin les proves d’ingrés que a aquest efecte promogui l’IBSP a l’oportuna convocatòria.
També poden fer aquest curs els aspirants que acreditin la possessió del títol d’auxiliar segons el que disposa l’article 19.2 del Decret 70/1989 i qualsevol altre funcionari de policia i/o auxiliar de policia amb una antiguitat mínima de cinc anys, sense necessitat de realitzar cap tipus de prova. Superat aquest curs, poden acollir-se a allò que assenyala la disposició transitòria segona.

Disposició transitòria segona

Els que, quan entri en vigor aquest decret, estiguin en possessió del diploma del curs bàsic i no hagin adquirit la condició de funcionaris de carrera, i les persones procedents de la transitòria primera poden prendre part en els concursos oposicions que es convoquin per cobrir places de policia local o auxiliar de policia local en els cinc anys següents a la publicació d’aquest decret i ser nomenats funcionaris de carrera, si escau. Amb la finalitat de potenciar aquestes incorporacions, els ajuntaments que quan entri en vigor aquest decret tenguin a les seves plantilles de policia local funcionaris interins que compleixin la totalitat dels requisits de l’article 16.1, inclòs el carnet BTP, poden, en les convocatòries que es realitzin durant el cinc anys següents a la publicació d’aquest decret, aplicar el sistema establert al Decret 70/1989 i 72/1989.

Disposició transitòria tercera

Els ajuntaments que incorporin a la plantilla de policia local agents d’altres corporacions en comissió de serveis han d’abonar a l’ajuntament de procedència les despeses ocasionades per a la formació d’aquests agents si aquesta incorporació es produeix abans que aquest policia tengui un mínim de dos anys d’antiguitat en propietat de la plaça en el lloc de feina al qual s’incorpora.

Disposició addicional

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret, s’han d’aprovar les bases i els exercicis per a l’ingrés als distints llocs de feina de les categories de la policia local de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Mentre no s’aprovin, continua en vigor el Decret 72/1989 en tot allò que no s’oposi a aquest decret.

Disposició derogatòria

Queden derogats el títol quart i les disposicions transitòries 1a, 2a i 3a del Decret 70/1989, de 6 de juliol, de l’establiment de les normes marc a les quals
s’han d’ajustar els reglaments de policies locals de les Illes Balears. També queden derogats els preceptes de les normes d’igual o inferior rang que siguin contràries al que disposa aquest decret.
De las bases i dels exercicis per a l’ingrés a les diverses categories de la policia local de les Illes Balears, aprovades pel Decret 72/1989, queda suprimit l’apartat b) de l’annex I, i s’aplica a tots els aspirants el coeficient de l’apartat a).

Disposició final primera

S’autoritza el conseller competent en matèria d’Interior per dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament, l’eficàcia i l’execució d’aquest decret.

Disposició final segona

Aquest decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.


 

Marratxí, 21 de desembre de 2001
El PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Interior
Josep M Costa i Serra


 


 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019