INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
taxes d'alcohol

TAXES MÀXIMES D'ALCOHOL

No podran circular per les vies objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial els conductors de vehicles ni els conductors de bicicletes amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,5 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre.

Quan es tracti de vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 quilograms, vehicles destinats al transport de viatgers de més de nou places, o de servei públic, al transport escolar i de menors, al de mercaderies perilloses o de servei d'urgència o transports especials, els conductors no podran fer-ho amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre.

Conductors novells

Els conductors de qualsevol vehicle no podran superar la taxa d'alcohol en sang de 0,3 grams per litre ni d'alcohol en aire espirat de 0,15 mil·ligrams per litre durant els dos anys següents a l'obtenció del permís o de la llicència que els habilita per conduir.

Amb aquest efecte, només es computarà l'antiguitat de la llicència de conducció quan es tracti de la conducció de vehicles pels quals sigui suficient aquesta llicència.

Reial decret 965/2006, de l'1 de setembre de 2006, BOE. 05-09-2006.


 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019