INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
ordenances

Llista d'ordenances
 Ordenança de tinença d'animals. BOIB núm. 178 de 30/12/2014. 
 Ordanaça d'ocupació de la via pública. BOIB núm.78 de 10/06/2014. 
 Ordenança reguladora de les festes de Sant Joan. BOIB núm. 73 de 29/05/2014. 
 Ordenança de rètols. BOIB núm. 93 de 04/07/2013. 
 Ordenança municipal reguladora del trànsit. Els aspectes de mobilitat, l’impacte ambiental i la seguretat viària. BOIB núm. 27 de 23/02/2013. 
 Ordenança reguladora dels horaris d’establiments de l’oferta turística complementària, espectacles públics i activitats recreatives. BOIB núm. 189 de 18-12-2012
 Ordenança reguladora de la senyalització específica a la via pública d'establiments comercials i turístics. BOIB núm. 103 de 19/07/2012.
 Modificació ordenança sobre normes de comportament en els espais públics. BOIB núm. 43 de 24/03/2012.
 Renous:  Ordenanza de renous i vibracions. BOIB núm. 140 de 22/11/2001.
 Renous:  Mofificacio de l'ordanança de renous i vibracions BOIB núm. 133 de 11/09/2010.
 Renous:  Valors límit d'emissió i immissió de renou que s'apliquen d'acord amb els valors recollits a l'RD 1367/2007. BOE núm. 254 de 23/10/2007.
 Reglament Municipal de voluntariat. BOIB núm. 107 de 17-07-2010.
 Ordenança reguladora de la concessió d'ús de targetes per a persones amb mobilitat reduïda. BOIB núm. 95 de 02/07/2009.
 Ordenança de Taxi. BOIB núm. 73 de 20/05/2009.
 Ordenança sobre normes de comportament en els espais públics. BOIB núm. 161 de 21/11/2013.
 Ordenança reguladora de l'ocupació i/o la utilització de la via pública per obres. BOIB núm. 76 de 27/05/2006.
 Odenança reguladora del consum indegut de begudes alcohòliques. BOIB núm. 29 de 25/02/2006.
 Ordenança sobre la neteja viària BOIB núm. 98 de 09/08/2018.
 Ordenança de la venda ambulant. BOIB núm. 25 de 28/02/2017.
 Ordenança reguladora de les activitats artístiques al carrer. BOIB núm. 108 de 05/08/2004.
 Ordenança d'ús i aprofitament de platges. BOIB núm. 107 de 03/08/2004.
 Ordenança d'ordenació d'instal·lacions de telecomunicacions. BOIB núm. 98 de 08/07/2003.
 Modificació de l'ordenança fiscal 32 d'estacionaments regulats per parquímetres. BOIB núm. 72 de 17-05-2011.
Modificació de l'ordenança fiscal 32 d'estacionaments regulats per parquímetres. BOIB núm. 8 de 15-01-2015.
Modificació de l'ordenança fiscal 26, reguladora de la taxa per la prestació de serveis especials. BOIB núm. 188 de 17-12-2011.
Modificació de l'ordenança fiscal 15, reguladora de la taxa de ceps, grua i dipòsit de vehicles. BOIB núm. 188 de 17-12-2011.

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2019