INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
SOL•LICITUD TARGETES ZONA VERDA

Documents necessaris:

Per a residents:

Que el titular del vehicle estigui empadronat al domicili amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

- Fotocòpia del permís de conduir del titular.
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
- Fotocòpia de la fitxa tècnica.
- Fotocòpia de l’assegurança en vigor del vehicle.

Per a comerços:

Només es concedirà una targeta per comerç.

- Fotocòpia del permís de conduir de la persona per a la qual es sol·licita la targeta.
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
- Fotocòpia de la fitxa tècnica.
- Fotocòpia de l’assegurança en vigor del vehicle.
- Fotocòpia de l’impost de vehicles de tracció mecànica.
- Fotocòpia de la llicència d’obertura i de funcionament de l’activitat (no serà suficient que es disposi de la llicència municipal d’instal•lació o que es tengui en tràmit l’esmentada llicència d’obertura).
- En cas que el titular de l’activitat econòmica sigui persona jurídica, fotocòpia de l’escriptura de la societat, comunitat o entitat econòmica. En cas de ser persona física, fotocòpia de l’alta d’IAE i CIF.
- En cas que se sol·liciti la targeta per a un empleat del negoci, s’haurà d’aportar fotocòpia del contracte de feina o la darrera nòmina que acrediti la relació laboral entre l’empresa i l’empleat. En cas de ser per al titular, haurà de presentar fotocòpia del rebut d’autònoms.
 
 

Instancia genèrica editable Instancia en línia

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2017